Blomsterhilsen til sårede veteraner

Ref.: FPT skr. FPT-PR108 070 4240-4 af 2007-06-04

I sommeren 2006 opfordrede en gruppe pårørende til soldater udsendt i fredsstøttende missioner til en indsamling af penge, som skulle anvendes til støtte og opmuntring for soldater, der blev såret under missionerne. De Blå Baretter støttede op omkring initiativet, og oprettede i samråd med Kammeratstøtteordningen en ”Blomsterkonto”, hvortil indsamlede midler kunne sendes.

I oktober 2006 iværksattes en egentlig indsamling af midler.

Danmarks Veteraner og Forsvarets myndigheder får jævnligt henvendelser fra personer, der ønsker at støtte de udsendte danske soldater eller Veteranstøtten med et pengebeløb. Danmarks Veteraner henviser alle til at indsætte beløbet på Blomsterkontoen.

Danmarks Veteraners BLOMSTERKONTO er oprettet i:

Den Danske Bank

Reg.nr. 9315

Konto nr. 4731 026 129.

Beløb indbetales til denne konto mærket ”Blomster”.

Blomsterkontoen anvendes til betaling af en blomsterhilsen til sårede danske soldater, uanset hvor de er udstationeret.

De nærmere bestemmelser for kontoens anvendelse fremgår af nedenstående.

Danmarks Veteraners blomsterkonto har til formål, at finansiere blomsterhilsner til sårede soldater fra dansk deltagelse i internationale fredsstøttende missioner.

Blomsterhilsnen skal i muligt omfang modtages af den pågældende sårede soldat snarest efter pådragelsen af skaden. Blomsterhilsnen skal i muligt omfang leveres på det hospital, infirmeri mv., hvor den pågældende er indlagt.

Blomsterhilsnen sendes til alle, der har pådraget sig skader som følge af opgaveløsningen i missionsområdet. Da blomsterhilsnen skal betragtes som en opmuntring til soldaten, skelnes der ikke mellem skader opstået som følge af kamphandling eller f.eks. færdselsuheld. En styrende faktor for tildelingen kan være, at den pågældende er indlagt til behandling.

Kontakten til de pårørende og tilskadekomne soldater varetages i Hæren af lokalt udpegede ”Kontaktofficerer” (KTO), som yder den nødvendige støtte og hjælp på baggrund af direktiv fra Hærstaben. Der er ved Hærstaben en tradition for at betænke tilskadekomne soldater med en blomster hilsen, på vegne af CH/Hærstab. CH/Hærstabs blomster hilsen overrækkes af KTO på ordre fra KTO ved Hærstaben (via LESEK/Hærstaben). Ved dødsfald fremsender Hærstaben en krans til begravelse eller bisættelse. Hærstaben kan i denne sammenhæng ikke kompromittere de tilskadekomne og/eller de pårørendes identitet, hvorfor de nødvendige personoplysninger ikke kan overdrages til Danmarks Veteraner.

I medfør af ovennævnte er det aftalt mellem Forsvaret og Danmarks Veteraner, at det er kontaktofficererne, der foranstalter at blomsterhilsnen bliver leveret til de sårede.

 

Proceduren for levering af blomsterhilsnen er:

 1. Kontaktofficeren ved den relevante myndighed foranstalter snarest muligt, at der leveres en buket blomster til den sårede i missionsområdet eller på det sted soldaten er indlagt til behandling.
 2. Kontaktofficeren foranstalter blomsterhilsnen forsynet med et kort med teksten:
  ”Kære ……..
  Kammerater og pårørende sender dig de varmeste hilsner og ønsket om en snarlig bedring. Vi er stolte af dig.
  Danmarks Veteraner/Veteranstøtten”
 3. Omkostningerne ved køb og forsendelse af blomsterhilsenen dækkes af Danmarks Veteraners blomsterkonto. Kontaktofficeren er bemyndiget til at indkøbe en buket til en værdi af ca. kr. 150,00 + forsendelsesomkostninger.
  Regningen sendes af enten kontaktofficeren eller Blomsterhandleren tilLandskasserer Danmarks Veteraner
  Inge Nedergaard
  Bangshåbsvej 19
  Skræ
  8620 Kjellerup
  Tlf.: 40580826
  e-mail: kasserer@danmarksveteraner.dk

  som foranstalter regningen betalt.

Danmarks Veteraner meddeler hermed fuldmagt til kontaktofficerene til at indkøbe blomster jf. ovenstående på ”Blomsterkontoens” vegne.

 • Blomsterkontoen anvendes under normale omstændigheder til opmuntring for de sårede. Såfremt kontaktofficererne skønner det hensigtsmæssigt, kan der også sendes blomster til de pårørende for en afdød soldat, eller til soldatens begravelse.
 • Kontaktofficeren forsyner i sådanne tilfælde buketten med et kort der passer til lejligheden. Kortet skal imidlertid altid være underskrevet ”Danmarks Veteraner/Veteranstøtten”.

 

I tvivlstilfælde rettes henvendelse til Landsformanden for Danmarks Veteraner Niels Hartvig Andersen tlf.: 6131 1098.

Niels Hartvig Andersen

Landsformand