Hvem er vi

Formålet med Danmarks Veteraner er at:

  • Danne rammerne for at samle borgere i Rigsfællesskabet, der af den danske stat har været udsendt i internationale, militære og humanitære operationer og opgaver, for derigennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt danske veteraner.
  • Medvirke til oplysning om de aktiviteter, borgere i Rigsfællesskabet deltager/har deltaget i.
  • Anerkende og hædre veteraner – herunder afdøde – på værdig vis.
  • Støtte veteraner, som efter hjemkomst fra internationale, militære og humanitære operationer og opgaver har behov herfor, bl.a. gennem Veteranstøtten eller på anden måde for at bedre forholdene for veteranerne.
  • Medvirke til at oprette og støtte lokalforeninger og lokale initiativer.

Ovennævnte formål søges nået ved at:

  • Afholde lokale, nationale og internationale stævner, møder, sociale arrangementer og andre aktiviteter.
  • Afholde kurser og informationsmøder.
  • Udgive et medlemsblad.
  • Etablere og drive en relevant hjemmeside og andre former for sociale medieprofiler.
  • Udbrede informationer ved brug af relevante medier.
Siden 1948 har der været udsendt omkring 100.000 danske mænd og kvinder.

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Veteranpolitikkens definition på en veteran, 2016

Vilkårene for at løse opgaverne bliver stadig hårdere. Langt de fleste kommer heldigvis styrkede hjem fra internationale operationer og vil efterfølgende leve et helt normalt liv. De under udsendelsen opnåede kompetencer, livserfaring og kammeratskab kan nyttigøres i familien, fremtidige erhverv og til glæde og gavn for samfundet.

Vi udgør en særlig gruppe i det danske samfund – vi har gjort og gør fortsat en forskel. Ved at blive medlem af vores forening, kan du bl.a. gennem sociale aktiviteter bidrage til anerkendelsen og arbejdet omkring landets veteraner.

Desværre kommer nogle hjem med psykiske og eller fysiske skader. Foreningen arbejder for, at alle der har været udsendt skal have et normalt og godt liv efter deres hjemkomst. Derfor har Danmarks Veteraner etableret Veteranstøtten, der har til formål at støtte de af vore kammerater, der har problemer under mottoet ”Veteraner støtter veteraner”.

Danmarks Veteraner, som er den ældste og største danske veteranorganisation, der varetager danske veteraners interesser nationalt bl.a. gennem Forsvarsministeriet, Forsvaret, Kommunernes Landsforening, Forsvarets Veterancenter, Forsvarets Veteranforum .

Internationalt arbejder Danmarks Veteraner snævert sammen med veteranorganisationerne i de nordiske lande i rammerne af The Board of the Nordic Blue Berets, og yderligere samarbejder vi med veteranorganisationerne i 12 europæiske lande i rammerne af The Northern European Conference on Veteran Support

 

Foreningen

Danmarks Veteraner er en landsdækkende forening med 23 lokalforeninger. Der er i dag knap 3.300 medlemmer og medlemstallet er støt stigende.

Vedtægterne kan læses HER.

Lokalforeningerne

De 23 lokalforeninger er der, ”hvor livet leves”. Lokalforeningerne gennemfører mange forskelligartede arrangementer overalt i landet. Det skal understreges, at alle medlemmer af Danmarks Veteraner kan deltage i et hvilket som helst arrangement i samtlige lokalforeninger.

Lokalforeningerne laver også arrangementer, hvor familierne kan deltage. Vi er ”børnevenlige”.

 

Historie

Danmarks Veteraner hed tidligere De Blå Baretter og blev stiftet den 26. oktober 1968 af en gruppe veteraner fra FN-missionen i Gaza, under navnet ”FN-Soldaterforeningen De Blå Baretter” under følgende citat ”Til ære for den velorganiserede indsats af danske soldater, observatører og politifolk i FN´s fredsbevarende styrker”.

Fra foreningens start og til år 2000 havde foreningen kun medlemmer fra egentlige FN indsatser. Den 23. september 2000 blev foreningens vedtægter ændret således, at også veteraner fra operationer i andre militære koalitioner kunne optages som medlemmer. I dag er foreningen åben for alle danskere, der har været udsendt i en fredsskabende, fredsstøttende eller humanitær mission.

En af foreningens opgaver er at oplyse om den indsats, danskere har ydet internationalt. Blandt andet for at støtte dette formål tog medlemmer af foreningen initiativ til at oprette FN-Museet i Frøslevlejren. Siden oprettelsen har museet udviklet sig meget professionelt og er nu en selvstændig organisation i samarbejde med Danmarks Veteraner.

Aktuelt

Parade i Mindelunden ved Rindsholm Kro

Kan du ikke komme til København, har vi modtaget denne invitation til arrangement i Mindelunden - alle medlemmer og støttemedlemmer er velkomne til at deltage. Danmarks Veteraner Viborg og Omegn afholder et arrangement tirsdag d.4 april i anledning af NATO-dagen i...

Invitation til parade på NATO dagen – Kastellet i København

Traditionen tro markerer Danmarks Veteraner NATO-dagen den 4. april med parade og medaljeoverrækkelse. Alle er velkommen til at deltage i hele arrangementet og den efterfølgende reception. For at sikre os, at der er mad og drikke til alle, ser vi meget gerne, at du...

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2023

Danmarks Veteraner afholder Repræsentantskabsmøde den 21. – 22. april 2023 på Flyvestation Karup, Herningvej 30, 7470 Karup J. Mødet gennemføres som todages møde med ankomst og registrering den 21. april fra kl. 17.00 og repræsentantskabsmøde fra fredag kl. 18.00 –...

Danmarks Veteraners Medlemsmagasin er på gaden

Så er den seneste udgave af Danmarks Veteraners Medlemsmagasin på gaden. Er du medlem og har du bedt om at få det med posten, så varer det ikke længe, inden det dumper ind gennem brevsprækken. Husk du kan altid melde dig ind i en af vores mange foreninger - det er...