Danmarks Veteraners og Veteranstøttens hilsen på Flagdagen

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten er et fællesskab omfattende veteraner fra hele Rigsfællesskabet. Foreningen arbejder for, at alle danske veteraner får den anerkendelse, som de har fortjent og den særlige støtte, som er nødvendig for nogle veteraner og deres pårørende

(Indlægget er udgivet i forbindelse med årets Flagdagmagasin)

Vi takker Folketinget, Regeringen, Forsvarsministeriet og Forsvaret for at arrangere den nationale markering af Flagdagen i København. Kastellet, Holmes Kirke og Christiansborg udgør den smukkest tænkelige ramme for anerkendelse af de veteraner, som har været udsendt siden sidste års Flagdag. Foreningen er taknemmelig for den måde, som hele nationen i dag viser sin anerkendelse til sine veteraner. Flagdagen er en helt særlig dag – en dag Danmark kan være stolt af.  

Flagdagen er ikke kun en begivenhed, der markeres i København. Flagdagen markeres også med festlige og værdige arrangementer i langt de fleste af landets 98 kommuner samt i Grønland og på Færøerne. Flagdagen er blevet en landsdækkende begivenhed, hvor myndigheder og borgere i hele Rigsfællesskabet viser deres anerkendelse af veteranernes indsats og deres pårørendes bidrag til at leve i en verden med frihed og fred. Det vil Danmarks Veteraner gerne kvittere for med en varm tak. 

Veteranområdet i Danmark tegnes af mange forskellige aktører og endnu flere frivillige ildsjæle. Danmarks Veteraner vil gerne benytte Flagdagen til at takke jer alle for sammenholdet, det gode samarbejde og den fantastiske indsats, som I yder alle årets dage. I medgang og modgang står I vedvi i Rigsfællesskabets sammen om at tale veteraners sag. Sammen er vi stærke. Vi kan noget, som systemerne ikke kan. 

En stor tak til redaktøren af Flagdagsavisen, Ann-Christina Salquist for det praktiske arbejde med at producere og udgive magasinet for os. Også en stor tak til de mange bidragsydere for at muliggøre dette magasin, som vi i Danmarks Veteraner vurderer, er en nødvendighed for at sikre, at dækningen af Flagdagen kan læses frem til næste års Flagdag.  

Til sidst en stor tak til alle deltagende veteraner og pårørende for at bidrage til at gøre jeres dag – Flagdagen 2023 – til en mindeværdig dag. 

Evaluering af veteranområdet.  

Danmark har en god veteranpolitik, og veteranområdet har de senere år gennemgået en positiv udvikling. Der er god grund til at være stolte af og tilfredse med de opnåede resultater, men verden står ikke stille. Der er krig i Europa. Danmarks sikkerhedspolitiske situation har, med Ruslands invasion af Ukraine, ændret sig markant. Forandringerne i sikkerhedssituationen medfører, at Forsvaret må fokusere på andre typer opgaver, end da den nuværende veteranpolitik blev til.  Forandringerne afføder efter Danmarks Veteraners vurdering behov for at se på, hvordan veteranpolitikken eventuelt bør tilpasses for at leve op til fremtidens krav. Foreningen finder, at det nye forsvarsforlig er et rigtigt godt afsæt for at gennemføre de tilpasninger, der måtte være behov for.  

Danmarks Veteraner har med udgangspunkt i ønsket om at fremtidssikre veteranpolitikken foreslået Forsvarsministeren og partierne bag forsvarsforliget, at der gennemføres en evaluering af veteranområdet. Evalueringen bør gennemføres med en holistisk tilgang til veteranområdet.  Danmarks Veteraners har dog på forhånd peget på tre områder, som evalueringen bør analysere nærmere.  

Veteranbegrebet bør som det første ses efter i sømmene. Er det nuværende veteranbegreb tilstrækkelig rummelig til at inkludere fremtidens veteraner?  Det nuværende veteranbegreb er for snævert, idet en veteran er en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret, men kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. En veteran er således en person, som har været udsendt af Forsvaret i en international operation. Personer udsendt fra andre myndigheder under lignende vilkår er også veteraner og bør efter Danmarks Veteraners opfattelse fuldstændig ligestilles med de militære veteraner. Hvad med personer, som er udsendt i langvarige og til tider farlige missioner indenfor Rigsfællesskabet? Bør de ikke betragtes som veteraner? Endelig vil mange soldater i fremtiden formentlig blive udsendt i beredskabs- eller afskrækkelsesmissioner til andre NATO-lande under vilkår, der er sammenlignelige med internationale udsendelser. Danmarks Veteraner finder, at det bør overvejes at lade disse personer være omfattet af veteranbegrebet. Så alle, der har tjent Danmark under sådanne vilkår, får mulighed for at nyde den anerkendelse, som de har fortjent, og modtage den støtte, som de har behov for. 

Ressourceanvendelsen bør evalueres. Veteranområdet er præget af mange aktører, som i varierende grad støttes med offentlige midler. Der er naturligvis altid grund til at se på, om offentlige midler anvendes ansvarligt og fornuftigt. Det gælder også veteranområdet. Derfor bør evalueringen se på, om de rådige ressourcer anvendes optimalt. Formålet skal ikke være at spare penge, men at sikre, at samfundet får mest mulig for de penge, der afsættes til veteranområdet. 

Samspillet mellem veteranaktørerne bør have et servicetjek. Det bør evalueres, om samspillet mellem statslige myndigheder i Danmark, Grønland og Færøerne, herunder Forsvaret, regionerne, kommunerne og andre aktører, herunder de frivillige organisationer, kan forbedres. I langt de fleste tilfælde, hvor udfordrede veteraner har brug for hjælp, er velfærdssamfundets sikkerhedsnet tilstrækkeligt finmasket. Danmarks Veteraner finder generelt, at det samarbejde, der er skabt mellem forsvarets Veterancenter, de forskellige styrelser og kommunerne, herunder særligt kommunernes veterankoordinatorer, er velfungerende. Der er dog stadig tilfælde, hvor veteraner falder igennem sikkerhedsnettet. Evalueringen bør se på, om der f.eks. er behov for justeringer af ansvarsfordeling mellem myndigheder og hvordan andre aktører, herunder de frivillige organisationer, kan bidrage yderligere til at gøre sikkerhedsnettet endnu mere finmasket.  

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten et fællesskab i udvikling. 

Danmarks Veteraner inkluderer med sine ca. 3.500 betalende medlemmer veteraner fra vidt forskellige missioner og fra hele Rigsfællesskabet. Fællesskabet omfatter alle, der af Forsvaret har været udsendt i FN-, EU-, NATO- og koalitionsoperationer, og det omfatter veteraner fra alle dele af Rigsfællesskabet. 

Medlemmerne af Danmarks Veteraner har mange forskellige interesser, som de i foreningen kan dyrke sammen. Fællesskabets styrker er frivillighed og diversitet. Danmarks Veteraner oplever i disse år en moderat medlemsfremgang. Det er vi stolte af, men vi tror, vi kan gøre det endnu bedre. 

Danmarks Veteraner omfatter i øjeblikket 27 foreninger og flere er på vej. Uanset hvor i Rigsfællesskabet du bor, og uanset om du går på jagt, er feltpræst eller sømand, kører på motorcykel, er kvindelige veteraner eller bare gerne vil mødes med ligesindede over en øl/vand og en snak, vil du kunne finde en forening, der passer til dig.  

Veteranstøtten er en unik del af fællesskabet, hvor veteraner støtter veteraner. Veteranstøtten drives af frivillige ildsjæle, som organiserer en bred vifte af aktiviteter til gavn og glæde for andre veteraner og deres pårørende.  Veteranstøttens aktiviteter er for alle veteraner. 

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten opfordrer dig til at melde dig ind i fællesskabet. Vi har meget at tilbyde, og vi er sikre på, at du har meget at tilbyde dine medveteraner. 

Indmeld dig her: 

Velkommen.

Vi glæder os til at se dig i vores fællesskab.  

NIELS HARTVIG
Landsformand

&
CARSTEN RASMUSSEN
Næstformand 

 

 

  

  

Aktuelt

Veteranstøttens VETCAMP 2024

Veteranstøtten gentager succesen med VETCAMP på Lanzarote i et samarbejde med KrogagerFonden og Club La Santa. VETCAMP 2024 gennemføres på Lanzarote i perioden 15. – 22. NOV 2024. VETCAMP 2024 giver dig en unik mulighed for at komme i gang igen gennem en lang række...

Fribilletter til Opera Hedeland

Så er det nu, der kan bestilles billetter til årets forestilling i Opera Hedeland. Billetterne er til 9. august 2024 og kun 9. august 2024 Billetterne fordeles efter ”først til mølle princippet”, så udfyld formularen nederst på siden og tryk på SEND. Efterfølgende vil...

Veterankommando til Flagdag d. 5. september i København

Kære veteran Den 5. september fejrer Danmark vores udsendte med markeringer nationalt og lokalt i kommunerne. Du har som tidligere udsendt mulighed for at deltage i den nationale markering i København ved at indgå i Danmarks Veteraners særlige veterankommando. Hvis du...

Ændring af våbenloven

Ved medlem af Hovedbestyrelsen Birger Kjer Hansen Med virkning fra 1. juli 2024 har Folketinget i det sene forår vedtaget nogle ændringer af våbenloven, der især betyder følgende: Personer, der har begået grove lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud...

Arctic MC Tour 2024

Danmarks Veteraners MC Touring inviterer hermed 10 Veteraner med MC på en uforglemmelig tur til Færøerne, og deltagelse i fejring af vores flagdag sammen med Arktisk Kommando og Danmarks Veteraners lokalafdeling på Færøerne. Programmet for turen er;      Afg....

Danmarks Veteraners medlemsmagasin er ude nu

Så er den seneste udgave af medlemsmagasinet sendt i trykken. Og kan du ikke vente til den lander i postkassen i løbet af uge 26, så kan du læse den online version lige her. Klik på billedet

Skal du med Lolland Rundt?

Hvis du vil med, så har Veteranstøttens Aktivitetsudvalgt købt en række pladser til Lolland Rundt. Du tilmelder dig på mail til kontakt@lollandrundt.dk. Det vil være en veteran, der modtager din tilmelding og sørger for at registrere dig og dine ønsker. Afregning sker...

Invitation til Veterantræf d. 27. – 28. september 2024

Det traditionelle Veterantræf for veteraner starter i år med et Veteran- og Gensynstræf, den 27. september. D.v.s., at alle veteraner fra alle værn af Forsvar, Hjemmeværn, Beredskabsstyrelsen, politi, Civile myndigheder m.fl., uanset om de er jubilarer eller ej –...

Danmarks Veteraner i Hjernekassen på P1

Landsformand Carsten Rasmussen har været i Hjernekassen sammen med veteranen Mads for at tale med Peter Lund Madsen om det at være udsendt. Lyt her: